✉  06-20283824      ✉  info@hulpbijnarcisme.nl

Algemene voorwaarden

Home  >  Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van psychosociale hulpverlening binnen Hulpbijnarcisme.nl.
Bij aanvang van de hulpverlening is cliënt door de psychosociaal therapeut op deze voorwaarden gewezen en gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 

Privacy

Voor een goede behandeling is het nodig om persoonlijke gegevens van mensen te vragen en deze vast te leggen. Zonder deze gegevens kan er niet goed een richting uitgezet worden voor de behandeling. Het is belangrijk duidelijk te hebben waar iemand vandaan komt, wat de huidige situatie is en waar iemand naar toe wil.

Deze gegevens worden bewaard in een dossier. Op dit dossier is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dit staat omschreven in het Privacyreglement van Hulpbijnarcisme.nl, deze is te vinden op de website en ligt ter inzage in de praktijk.

De psychosociaal therapeut heeft geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat de psychosociaal therapeut de overdrachtsinformatie als vertrouwelijk beschouwt en dus strikt geheim houdt voor derden.

 

Uitvoering therapie

De psychosociaal therapeut biedt een veilige werkplek, waar de cliënt geaccepteerd en gerespecteerd wordt. Niettemin blijft de cliënt altijd verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces.

De psychosociaal therapeut streeft er naar al haar of zijn professionele kennis, kunde en vaardigheden in te zetten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de kwaliteitseisen van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Wanneer de cliënt niet tevreden is over de aangeboden hulpverlening, dan zal in eerste instantie in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht. Bij ernstige klachten kan de cliënt gebruik maken van het klachtenrecht van de NFG.

Wanneer de psychosociaal therapeut om dringende redenen of overmacht een consult moet afzeggen wordt in overleg met de cliënt zo snel mogelijk een vervangende afspraak gepland.

Wanneer de psychosociaal therapeut het in het belang van de begeleiding van de cliënt noodzakelijk of gewenst acht contact te hebben met derden (huisarts, psycholoog, psychiater), dan zal de psychosociaal therapeut hiervoor vooraf schriftelijk toestemming vragen aan de cliënt.

De cliënt dient gemaakte afspraken na te komen. Wanneer de cliënt te laat komt bij een consult zal deze tijd als consulttijd gerekend en gefactureerd worden.

Bij het niet kunnen nakomen van een afspraak voor een consult kan de cliënt zich tot 24 uur voorafgaand aan het consult kosteloos afmelden. Bij afmelding binnen 24 uur voor aanvang van consult of bij ontbreken van afmelding, wordt 100% van het consult uurtarief in rekening gebracht bij de cliënt als zijnde een geldelijke factuur.

Bij overmacht en ziekte, ontstaan binnen 24 uur voorafgaand aan afspraak, worden er geen kosten in rekening gebracht.

 

Tarieven

De psychosociaal therapeut hanteert een vast tarief per consult van 1 uur. Tarieven zijn gepubliceerd op de website van Hulpbijnarcisme.nl en zijn bij aanvang van de hulpverlening bekend bij de cliënt. Bij afwijkende tijdsduur van het consult wordt het uurtarief evenredig omgerekend.

Voor telefonisch consult geldt het geldende uurtarief, naar rato omgerekend.

Voor verslaglegging aan derden op verzoek van de cliënt geldt het uurtarief, naar rato omgerekend.

 

Betaling en incasso kosten

De psychosociaal therapeut is verplicht de cliënt van een geldelijke factuur te voorzien, waarin alle informatie is opgenomen die voor de cliënt van belang is.

De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien cliënt in gebreke blijft bij tijdige betaling van een factuur, is cliënt van rechtswege in verzuim.

Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

De psychosociaal therapeut is bevoegd de hulpverlening te ontbinden indien de cliënt de betaalverplichtingen niet volledig of niet tijdig nakomt.

Voor hulp en vragen

Uitgelicht

Over Narcisme

Hulp bij Narcisme

Media

De praktijk

Contact

Contact

Vemderweg 15, 8161 NM Epe

(06) 20 28 38 24 

info@hulpbijnarcisme.nl

Hulpbijnarcisme.nl © 2019 All Right Reserved.

© Gerealiseerd door staonline.nl